Ноябрь 2018

Примірні договори ломбарду

Зразки договорів про надання фінансовго кредиту та закладу майна

Договір про надання ломбардом фінансового кредиту (Договір 1)

Кредитодавець (п.2 Специфікації до Договору 1,2, далі — Специфікація), з одного боку та «Позичальник» (п.3 Специфікації) з іншого боку (далі – Сторони), уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, номер і дату укладення якого зазначено в п.1 Специфікації (далі — Договір 1) про вищенаведене:

 1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою (надалі — кредит) у розмірі згідно п.7 Специфікації.
 2. Забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду (далі — Договір 2). Предмет закладу майна може бути застрахований на підставі договору страхування №___ від ____________20__ року за взаємною згодою сторін (у разі необхідності).
 3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму кредиту в повному обсязі та сплатити відсотки за користування кредитом в повному обсязі з урахуванням індексації згідно з п.8 Специфікації, що нараховується на дату повернення кредиту, не пізніше дати, зазначеної в п.4 Специфікації. У випадку, якщо датою повернення кредиту є вихідний або неробочий день ломбардного відділення Кредитодавця, то датою повернення кредиту вважається його попередній робочий день.
 4. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право:
  • Достроково повернути суму кредиту та сплатити відсотки за користування кредитом, виходячи з фактичного терміну користування кредитом.
  • Подовжити термін дії Договору 1, за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати відсотків за користування кредитом за той термін, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору 1.
  • За умови повного погашення відсотків за користуванням кредитом подовжити термін дії Договору 1 на будь-який період, а також повернути частину кредиту або отримати додаткову суму кредиту, в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оціночну вартість предмету закладу згідно Договору 2.

У випадках, передбачених п.п.4.2. та 4.3. даного договору Специфікацію має бути викладено в новій редакції (або в певних випадках складено додаток до Специфікації), що відповідно припиняє зобов’язання за договором попередньої редакції.

 1. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п.3 Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет закладу згідно Договору 2.
 2. У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю відсотки від суми кредиту за кожний день прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до п.8 Специфікації.
 3. Сума відсотків за користуванням кредитом та додаткових відсотків нараховується Кредитодавцем в день погашення кредиту чи подовження Договору 1, при цьому враховується перший день надання кредиту/подовження дії Договору 1 та не враховується день погашення кредиту/сплати відсотків за користування кредитом при продовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума, обумовлена в п.9 Специфікації підлягає обов’язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування кредитом у календарних днях на момент сплати, з урахуванням індексації, що залежить від курсу національної валюти згідно даних Національного банку України.
 4. Дані Договору 1, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.
 5. Кредитодавець має право без згоди Позичальника передати свої права іншій особі за правочином (відступити право вимоги).
 6. Кредитодавець зобов’язується надати кредит Позичальнику в розмірі та в порядку, передбаченому умовами цього Договору.
 7. За невиконання умов Договором Кредитодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
 8. Договір кредиту припиняє свою дію у випадках:
 • повернення Позичальником суми кредиту та відсотків за користуванням кредитом, які зазначені у Специфікації, а також сплати додаткових відсотків у випадках, передбачених цим договором;
 • звернення стягнення на закладене майно згідно з договором закладу, за рахунок чого заборгованість Позичальника погашається у повному обсязі.
 1. Одностороннє розірвання Договору Сторонами не допускається. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 2. Позичальник (Заставодавець) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Кредитодавцю на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний номер, інші персональні дані), також посвідчує, що дозвіл про включення даних про нього до бази даних контрагентів Кредитодавця отримано, із правами які він має відповідно до змісту ст..8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений.
 3. Позичальник отримав інформацію, зазначену в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами та доповненнями), а також ознайомився з внутрішніми правилами Кредитодавця про надання фінансових послуг і повністю з ними погоджується.
 4. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку, встановленим даним Договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника в повному обсязі.
 5. Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.
 6. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення договору між Сторонами, на умовах, визначених в даному договорі.

 Кредитодавець:_________                                                              Позичальник:___________________ (____________)

 

Договір закладу майна до ломбарду (Договір 2)

 Кредитодавець та Позичальник за Договором 1, далі Заставодержатель і Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі — Договір 2) про наступне:

 1. Заставодавець передає в момент підписання Сторонами Специфікації у володіння Заставодержателю майно згідно з п.5 Специфікації, яке є предметом закладу (тверда застава), далі — Предмет. Опис та характеристики Предмету, наведені у п.5 Специфікації, здійснюються Заставодержателем за погодженням з Заставодавцем. Опис у Специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету або самостійно виступає Предметом, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Наступні застави Предмету можливі за письмовою згодою Заставодержателя.
 2. Предмет оцінюється за взаємною згодою Заставодержателя та Заставодавця згідно п.6 Специфікації, в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил Заставодержателя. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Заставодавцем правомірно. Предмет нікому іншому не відчужений, під забороною (арештом) а також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, судового спору щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено.
 3. Заклад Предмету є забезпеченням Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем, за Договором 1, а саме зобов’язань щодо повернення суми фінансового кредиту згідну п.7 Специфікації, сплати суми процентів за користуванням Кредитом згідно з п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації.
 4. Заставодержатель зобов’язується:
 • вживати заходів, необхідних для збереження Предмета та належним чином утримувати Предмет;
 • за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої згідно п.6 Специфікації, а за недостачу або ушкодження Предмету – у розмірі суми, на яку знизилася його оцінна вартість, яка встановлена згідно п.6 Специфікації;
 • негайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у визначений строк.
 1. У разі невиконання Заставодавцем як Позичальником, своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у визначений строк, Заставодержатель з метою погашення фінансового кредиту, а також відсотків за користуванням фінансовим кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем в наслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником, зобов’язань по Договору 1, має право без додаткового попередження звернути стягнення на закладене шляхом набуття права власності на Предмет та/або його примусового відчуження, при цьому  спосіб звернення стягнення обирається Заставодержателем на власний розсуд.
 2. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобов’язань, передбачених п.4. Договору 2 – стосовно недостачі та/або ушкодження предмету.
 3. У випадку значного зниження ринкової вартості Предмету або неможливості задовольнити вимоги Кредитодавця (Заставодержателя) шляхом реалізації закладеного Предмету через незалежні від нього обставини або знищення (пошкодження) Предмету не з вини Заставодержателя, Позичальник (Заставодавець) зобов’язаний надати у заклад інше ліквідне майно, вартості якого буде достатньо для повного задоволення вимог Кредитодавця.
 4. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.
 5. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Договору 1. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення договору між Сторонами на умовах визначених в даному договорі закладу майна до ломбарду. Договір 2 може бути достроково припинено відповідно до закону.
 6. Договір 2 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.
 7. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Сторони домовилися, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору.

 

Заставодержатель: _______________                                      Заставодавець: __________________

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 1. Додаток №1 до Договору 1, 2 №______________ від ___/____/_______, ___:_____:_____ (дата договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду)
 2. Кредитодавець (Заставодержатель): Повне товариство «Ломбард «Хмельницький» Яцишин і компанія» (Код 36326186), від імені якого виступає відділення №001, розташоване: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 71, тел. (0382) 78-39-78, в особі ______________, довіреність №______ від __.__._______.
 3. Позичальник (Заставодавець):________________________________. Адреса:_________________,______________,______. Паспорт серія ____ №______, виданий ______________________________________ від ___._____._________; ІПН:______________. Дисконт:
 4. Строк, на який надається Кредит:_____ днів. Дата надання Кредиту:____/___/_____. Дата повернення Кредиту:___/____/____.
 5. Предмет: Брухт Метал:Золото; Проба ____; Вага: загальна ____ г.; чиста _____ г.; Кількість частин: __; Номер предмету:____________.
 6. Оціночна вартість предмету за угодою сторін:                                                                            ____________ грн.
 7. Сума кредиту становить ____% від оціночної вартості ________ грн.. Сума видана Позичальнику з каси: ___________ грн.
 8. При поверненні кредиту Позичальник сплачує відсотки за користування Кредитом із розрахунку _____% в день від суми Кредиту, що складає: _______ грн..

У разі невиконання своїх зобов’язань у строк, Позичальник сплачує додатково пеню _____% від суми Кредиту за кожен день прострочення.

 1. Сума до повернення без урахування фактичного строку користування Кредитом:                                                                               ___________грн.
 2. Позичальник отримав інформацію, зазначену в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами та доповненнями), а також ознайомлений з внутрішніми правилами Кредитодавця про надання фінансових послуг і повністю з ними погоджується.
 3. Позичальник повністю згоден з описом і характеристиками Предмета, наведених в п.5 даної Специфікації.
 4. У разі невиконання Позичальником його зобов’язань за Договором у встановлений термін Кредитодавець набуває право звернення стягнення на Предмет закладу. У цьому разі Кредитодавець має право на свій розсуд реалізувати Предмет закладу (у тому числі перетворити його на брухт) від імені та за дорученням Позичальника або залишити його за собою. Доручення Позичальника вважається отриманим з моменту перевищення терміну користування кредитом.

 

Кредитодавець:_________                                                                   Позичальник:___________________ (____________)

 

 

Заповнюється при поверненні Заставодержателем Предмету Заставодавцю: Я_________________________ предмет одержав, матеріальних, фінансових та інших претензій до Заставодержателя не маю.

 

«___»_______ 20__ р.                                                                                     Заставодавець:___________________(____________)                   

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

лінія відриву

 

 

Бірка комплектності складена       ___/___/_______ до Предмету №___________________

Найменування:                                   ЮВ: КАБЛУЧКА (Золото-585-2.14/2.02)

Сума готівкою (на момент закладу):     _____._____ грн.

Кількість частин: 1; з вставками;

 

З вищевказаним описом ПЗ згоден

 

Оцінювач-експерт:______________ /_____________/     Заставодавець: ________/_____________/